AGM / Årsmöte 2023

Kallelse till SSF:s Årsmöte, söndagen den 14 maj 2023

(for English please scroll down)

BÄSTA MEDLEM OCH STÖDJARE AV SSF

VÄLKOMMEN PÅ SSF:s ÅRSMÖTE LÖRDAGEN
DEN 14 MAJ 2023

Du är härmed varmt välkommen att delta på Svensk Sudanska Föreningens årsmöte där du kommer att få inblick i verksamhetens berättelse för 2022 och ta del av verksamhetens planer för framtiden. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och är därför årets viktigaste möte.

Datum: Söndagen den 14 maj 2023

Tid:

  • Kl. 13.30 Registrering och fika, vi berättar om SSF:s olika aktiviteter och projekt i Sudan och visar lite bilder från Sudan
  • Kl. 15.00 Årsmötesförhandlingen startar

Plats: SENSUS på Medborgarplatsen, Medborgarhuset rum 3 och 4, plan 7.

OBS! För att hjälpa SSF att hålla ett bra och effektivt årsmöte är det viktigt att du föranmäler ditt deltagande på årsmötet till info@swedishsudanese.org 

Vi skickar våra årsmötesdokument per mejl, när du anmält dig till årsmötet!

För att vara röstberättigad på årsmötet  vill vi påminna om att betala in medlemsavgiften för 2023 i god tid

Bankgiro: 5295–7594 (rekommenderas vid information om adress) 

Swish: 1233794732 

Vänligen märk betalningen med: ”Medlem 2023” samt (mailadress i meddelandefältet och postadress, om du betalar in avgiften som ny medlem).

  • 100 kr/individ, 
  • 50 kr/student-pensionär
  • 200 kr/företag och förening  

Vi ser fram emot att träffa Dig på årsmötet och vänligen anslut i tid!

Mycket välkommen!

Styrelsen för SSF


Notice of SSA’s Annual General Meeting, Sunday May 14th 2023

 

DEAR MEMBER AND SUPPORTER OF SSA

WELCOME TO THE SSA ANNUAL MEETING, SUNDAY THE 14TH MAY 2023

You are hereby warmly welcome to participate in Swedish Sudanese association’s annual meeting where you will gain insight into the association’s story for 2022 and take part in the association’s plans for the future.

The annual meeting is the association’s highest decision-making body and is therefore this year’s most important meeting.

Date: Sunday 14th May 2023

Time:

  • 1.30 pm: Registration and “fika”, we talk about SSA’s activities, different projects in Sudan and show some slides.
  • 3 pm: the Annual meeting negotiations start

Location: SENSUS at Medborgarplatsen, Medborgarhuset, Room 3 and 4, 7th floor.

NOTE! To help SSF hold a good and efficient Annual meeting, it is important that you pre-register your participation in the annual meeting to info@swedishsudanese.org

We will send the annual meeting documents by email when you have registered for the annual meeting!

To be eligible to vote at the Annual meeting we would like to remind you to pay the membership fee for 2023 well in advance!

Bankgiro: 5295–7594 (recommended for information on address) 

Swish: 1233794732 

Please mark the payment with: “Member 2023” and (address in the message field and postal address, if you pay a fee as a new member)

• SEK 100 / individual,
• SEK 50 / student pensioner
• SEK 200 / company and association

We look forward to meeting you at the Annual meeting and please join in on time!

Much welcome!

The Board of SSA