Svensk Sudanska föreningens stadgar

(Swedish Sudanese Association- SSA) Stadgar godkända vid SSA:s  årsmöte 22/2 1982. Delvis reviderade vid årsmötet 2004 och mer genomgripande vid årsmötet 2012

§ 1 Syfte och Mål

SSA är en förening utan politisk eller religiös anknytning som har följande mål:
a) arbeta för ömsesidig förståelse och nära förbindelser mellan svenska och sudanesiska människor
b) att sprida kunskap om Sudan i Sverige och om Sverige i Sudan
c) att främja och stödja, socialt, kulturellt, utbildningsbaserat och professionellt utbyte mellan Sverige och Sudan.
d) att arbeta för god livskvalitet för människor i Sverige och Sudan baserat på *mänskliga rättigheter och respekt för människors lika värde.

*Mänskliga rättigheter definieras i enlighet med FN:s allmänna deklaration om mänskliga rättigheter.

§ 2 Medlemskap

Medlemskap i SSA är öppet för alla som vill verka för dess syften.
Medlem är skyldig att betala en årlig avgift till SSA. Medlemmar som har underlåtit att betala den årliga avgiften två på varandra följande år betraktas inte längre som medlemmar i SSA. Medlemsavgifterna bestäms av föreningens årsmöte.
Styrelsen kan besluta om att utesluta en medlem som motarbetar målen i SSA. Den uteslutne medlemmen kan accepteras som SAS-medlem igen om årsmötet så beslutar.
Ordinarie årsmöte i SSA kan utse hedersmedlemmar.
Medlemmar som bor eller arbetar i samma region kan – efter överenskommelse med SSA:s styrelse – bilda sin egen sektion av SSA att arbeta i linje med sina egna program inom ramen för SSA:s verksamhet och stadgar.
För medlem i SSA som blivit medlem genom inbetalning av “familjemedlemskap” gäller att en myndig medlem per familj och röstningstillfälle har rösträtt i föreningen.

En person som donerar en summa till ett projekt eller en aktivitet inom SSA:s verksamhet blir automatiskt stödmedlem i SSA om summan minst uppgår till det som hon/han behöver betala för att bli en ordinarie medlem i SSA. Stödmedlem är inte röstberättigad på årsmötet och kan inte ingå i styrelsen förrän ordinarie medlemsavgift betalats men är i övrigt helt likställd med ordinarie medlemmar.

§ 3 Årsmötet i SSA

Årsmötet ska hållas varje år före första maj. Ett extra årsmöte ska hållas när styrelsen eller revisorerna anser det nödvändigt eller minst 10 medlemmar så kräver. Styrelsen kommer att besluta om tid och plats för årsmötet. Medlemmar bör informeras minst två veckor före årsmötet.
Varje medlem har en röst. Röstning skall ske genom sluten omröstning om någon medlem begär det på årsmötet.

Nya medlemmar ska ha betalat in medlemsavgiften till SSA minst 30 dagar före årsmötet för att vara röstberättigade.
Omröstning ska ske skriftligt om så begärs. Blir röstningen oavgjord så vinner det förslag som stöds av ordföranden i SSA. I en helt jämn omröstning avgör lotten.

DAGORDNING VID ETT ORDINARIE ÅRSMÖTE

§ 1. Årsmötets öppnande
§ 2. Fastställande av röstlängd
§ 3. Val av ordförande
§ 4. Val av sekreterare
§ 5. Val av 2 protokolljusterare tillika rösträknare
§ 6. Val av två personer plus ordföranden att justera protokollet
§ 7. Fråga om stämman blivit behörigen utlyst
§ 8. Styrelsens verksamhetsberättelse
§ 9. Den årliga ekonomirapporten
§ 10. Presentation av verksamhetsplan
§ 11. Presentation av preliminär budget
§ 12. Revisorernas årsberättelse
§ 13. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
§ 14. Val av ordförande (separat val)
§ 15. Val av kassör (separat val)
§ 16. Val av övriga styrelseledamöter samt ersättare
§ 17. Val av minst en revisor och en revisorsersättare
§ 18. Val av valberedning inför nästa års val
§ 19. Fastställande av medlemsavgifter
§ 20. Övriga frågor som styrelsen lägger fram för årsmötet eller som har överlämnats till styrelsen minst 8 dagar före årsmötet.

Styrelsen för SSA består av ordförande, kassör och 3-10 övriga ledamöter. Styrelsen fördelar sitt arbete internt mellan medlemmarna och kan utse personer till förtroendeuppdrag ss. vice ordförande, vice kassör och sekreterare. Ordföranden och kassören kan teckna föreningens firma under de förutsättningar som bestämts av styrelsen och även andra kompletterande styrelsemedlemmar kan av styrelsen utses för denna uppgift.
Styrelsen kommer att hantera sådan verksamhet i SSA, som inte bestämts av årsmötet.

Enbart den som är medlem i SSF kan väljas till ledamot i styrelsen eller annat förtroendeuppdrag i föreningen och enbart den som är medlem i SSF kan representera föreningen i olika sammanhang.

§ 4 Styrelsemöten

Styrelsen sammanträder på tid och plats som bestäms av styrelsemedlemmarna, minst 3 ggr/år.  Styrelsemöte ska också hållas när minst 5 medlemmar i SSA så begär det. Mötena ska, om möjligt, meddelas ledamöterna åtminstone en vecka i förväg.

Styrelsen kan fatta för SSA bindande beslut om minst hälften av ledamöterna godkänt det, antingen muntligt eller skriftligt. Varje medlem har en röst. Vid lika röster mellan två olika förslag har ordföranden utslagsröst. Alla beslut ska dokumenteras och delges samtliga styrelseledamöter.

§ 5 Kalenderåret

Kalenderåret fungerar som finansiellt år för SSA. Revisorn/revisorerna som ska lämna rapport till årsmötet om styrelsens arbete, skall granska räkenskaperna och administrationen i SSA.

§ 6 Förändring av stadgarna för SSA

Stadgarna kan bara ändras av ett årsmöte i SSA. Förslag till förändringar i stadgarna ska sändas ut till medlemmarna minst 2 veckor före årsmötet. Åtminstone 2/3 av avgivna röster på årsmötet behövs för att stadgarna ska kunna ändras.

§ 7 Upplösning av SSA

SSA kan upplösas genom ett beslut taget av minst 2/3 av deltagande medlemmar på två efter varandra följande årsmöten (varav minst en av dem ska vara ordinarie) med ett mellanrum av minst 6 månader.
Vid upplösning av SSA ska årsmötet, där det definitiva beslutet om upplösning fattas, också besluta om samtliga kvarvarande tillgångar i SSA.