Gott Nytt År / Happy New Year 2021

Gott Nytt År – 2021


For English press here


Tack för ert stöd alla SSF medlemmar och vänner! Ni är fantastiska! Gott Nytt År!
År 2020 var tufft för alla, men tillsammans med er har vi ändå kunnat åstadkomma mycket för många människor i Sudan inom utbildning, miljö, hälsa och kultur, såsom:
  1. Utbildning & Miljö: #SunWater Knalleskolan (fas 1 avslutad) och påbörjat fas 2. Mer info: http://swedishsudanese.org/…/sunwater-knalle-school…/
  2. Utbildning: Budgeten för Stipendieprogrammet uppnådd och pengar sänt till Sudan. Mer info: http://swedishsudanese.org/…/12/25/ssf-stipendier-2021/
  3. Hälsa: #StödSudansVårdpersonal insamlingen. Tillsammans med 12 andra Sudan relaterade föreningar i Sverige och Sudanese Doctors Initiative (SDI Sudan) har vi kunnat stödja Sudans vårdpersonal under Covid-19 epidemin. Vi har levererat diverse skyddsmaterial för vårdpersonal till Al Fashir Universitets sjukhuset och Al Fashir Specialised Hospital i Darfur, Sudan. Mer info: (sida under utveckling)
  4. Krisstöd, Miljö & Hälsa: Satte igång #SudanFloods2020 insamlingen tillsammans med Nafeer och flera Sudan föreningar i Sverige (Järva, Kristianstad & Uppsala). Stöd har skickats till dem som drabbats via Nafeer i Sudan. Mer info: (Sida under utveckling).
  5. Kultur: Sverige Huset (Sweden House) i Khartoum Sudan har varit stängd till stor del pga Covid-19 epidemin. SSFA har haft få evenemang och möten under 2020. I Sverige har vi heller in kunnat hålla några kultur evenemang under 2020 pga Covid-19. Hoppas 2021 blir bättre.

Happy New Year – 2021Dear SSA members and friends! Thank you for your support. You are fantastic. We wish you a Happy New Year!
The year 2020 was tough for everyone, but together with you we have still been able to achieve a lot for many people in Sudan in education, environment, health and culture, such as:
  1. Education & Environment: #SunWater Knalle School (phase 1 completed) and started phase two. More info: http://swedishsudanese.org/…/sunwater-knalle-school…/
  2. Education: The budget for the Scholarship Program achieved and money sent to Sudan. More info: http://swedishsudanese.org/…/12/25/ssa-scholarships-2021/
  3. Health: # SupportSudansVårdpersonal fundraising. Together with 12 other Sudan related associations in Sweden and Sudanese Doctors Initiative (SDI Sudan), we have been able to support Sudan’s healthcare staff during the Covid-19 epidemic. We have delivered various protective materials (PPEs) for healthcare professionals to Al Fashir University Hospital and Al Fashir Specialized Hospital in Darfur, Sudan. More info: (page under development)
  4. Crisis support, Environment & Health: Started the #SudanFloods2020 fundraiser together with Nafeer and several Sudan associations in Sweden (Järva, Kristianstad & Uppsala). Support has been sent to those affected through Nafeer in Sudan. More info: (Page under development).
  5. Culture: Sweden House in Khartoum Sudan has been largely closed due to the Covid-19 epidemic. SSFA has had few events and meetings during 2020. In Sweden, we have not been able to have cultural events during 2020 due to Covid-19. Hope 2021 gets better.

Post a comment